Sessions

Saturday, 3rd November 2018

08:30-9:00 Registration


Sessions

1st Session

PROFESSIONAL SPORTS AND LEX SPORTIVA

9:00-10:45

On ChairJanez Kocijancic, Maria Francesca Serra

Lecturers (15′)
Dimitrios P. Panagiotopoulos
: “Sports Law General Principles as a legitimizing basic of Lex Sportiva”. «Γενικές Αρχές Αθλητικού Δικαίου ως μια νομιμοποιητική βάση της Lex Sportiva».
Georgios Elmalis: “”Lex Sportiva and EU Competition Law: Sports Governing Bodies Regulations under scrutiny.” – “Lex Sportiva και Ευρωπαικό Δίκαιο Ανταγωνισμού: Οι κανονισμοί των Αθλητικών Οργανισμών υπό διερεύνηση.”
Maria Francesca Serra: “For profit sport association: a short life”. «Για κερδοσκοπικό αθλητικό σωματείο: μια σύντομη ζωή».
Minas Lysandrou: “Legal issues involved in the day-today operation of a football club”. «Νομικά ζητήματα που ανακύπτουν στην καθημερινή λειτουργία μιας ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρίας».
Andras Nemes: “Monitoring of the Hungarian Football Association regard to FIFA questionnaire about RWWI”. «Η εποπτεία της Ουγγρικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αναφορικά με το ερωτηματολόγιο της RWWI».

Presentations (10′)
Sergey Yurlov:“Creating necessary conditions for effective protection of athletes’ rights and legitimate interests”. “Δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των αθλητών”..

Discussion

10:45-11:00 Coffee break

2nd Session

SPORTS LAW IN FOOTBALL AND BASKETBALL

11:00-13:15

On Chair: Olga Shevchenko, Alexandru-Virgil Voicu

Lecturers (15′)
Lin Xiaoai: 
“Research on Intellectual Property Rights Issues in Basketball and Football Match”. «Έρευνα σε θέματα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε αγώνες μπάσκετ και ποδοσφαίρου».
Alkiviadis Papantoniou: “Third Party Ownership of Economic Rights in Football”. «Δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων μερών στο Ποδόσφαιρο».
Maryam Mokhtari Dinani: “Corruption in Sport (A review of research on corruption in Iran’s sport)”. «Διαφθορά στον αθλητισμό (ανασκόπηση της διαφθοράς στον αθλητισμό του Ιράν)».
Kalomoira Kotsala: “Taxation of Professional Athletes”. «Φορολογία επαγγελματιών αθλητών».
Dan Mihai: “Dribbling the regulations-a de facto transfer of the business activity from a football club with debts to another club”. «Καταργώντας τους κανονισμούς – μια de facto μεταφορά της επιχειρηματικής δραστηριότητας από μια ποδοσφαιρική ομάδα με χρέη σε άλλη ομάδα».

Presentations (10′)
Mahdi Yousefi Sadeghlu:
 “Civil liability of manufacturer and sellers of sport goods in terms of Iranian law”. «Αστική ευθύνη του κατασκευαστή και των πωλητών αθλητικών ειδών κατά το Ιρανικό δίκαιο».
Penny Konitsioti: “Professional Sport, Corruption and Match Fixing”. «Επαγγελματικός αθλητισμός, διαφθορά και χειραγώγηση αγώνων».
Florentina-Camelia Medei: “Realities and perspectives of “Sports Activity Agreement” in Romania”. «Πραγματικότητα και προοπτικές της “Συμφωνίας Αθλητικής Δραστηριότητας” στη Ρουμανία».

Discussion

13:15-13-30 Coffee break

3rd Session

FINANCIAL DISPUTE RESOLUTION-CONTRACTS

13:30-15:00

On Chair: Dimitrios P. Panagiotopoulos, Lin Xiaoai

Lecturers (15′)
Olga Shevchenko:
 “Football related disputes: A Critical Analysis of the relevant Players’ Status Committee decisions”. «Διαφορές σχετικές με το ποδόσφαιρο: Μια κριτική ανάλυση των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών».
Ahmad Yousefi Sadeghloo: “Unfair terms in sports contracts”. «Καταχρηστικοί όροι στα αθλητικά συμβόλαιο».
Valentina Porzia: “The lawyer as an agent of underage footballers”. «Ο δικηγόρος ως εκπρόσωπος ανήλικων ποδοσφαιριστών».

Presentations (10′)
Ioannis Anagnostopoulos: “Sport Referee’s Employment”. «Απασχόληση Διαιτητών αθλημάτων».
Joanna Barmpi: “Drafting of Football Player’s Contracts”. «Σύνταξη συμβολαίων ποδοσφαιριστών”.
Zografenia Kallimani: “Consequences of terminating a contract without just cause- An overview of FIFA DRC cases”. «Συνέπειες λύσης συμβολαίου χωρίς νόμιμη αιτία-Επισκόπηση αποφάσεων του ΣΕΔ FIFA».
Robert Dingli: “An overview of the Macolin Convention”. «Επισκόπηση της Σύμβασης Macolin».

Discussion

15:00-16:00 Lunch

4th Session

DISCIPLINARY CASES – JUSTICE & ETHICS

16:00-17:30
On Chair: Anna Di Giandomenico, Marios Papaloukas

Lecturers (15′)
Hubert Radke: “Sports Arbitration ex Aequo et Bono: Basketball as a Groundbreaker”. «Αθλητική Διαιτησία ex Aequo et Bono: Μπάσκετ ως Groundbreaker”.
Konstantinos Zemberis: “Court of Arbitration for Sport (CAS),Appeals against decisions of federations, associations and sports-related bodies”. “Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS), Εφέσεις κατά αποφάσεων ομοσπονδιών, ενώσεων και αθλητικών δικαιοδοτικών οργάνων”.
Alexandru-Virgil Voicu: “Critical considerations concerning the impunity of the regulations of the World Anti-Doping Code and its subordinate, in relation with the contemporary sport’s values – from Romania and all over the world”. «Κρίσιμες εκτιμήσεις σχετικά με την ατιμωρησία των κανονισμών του Παγκόσμιου Κώδικα Αντι-ντόπινγκ και των υπαρχόντων του, σε σχέση με τις αξίες του σύγχρονου αθλητισμού – από τη Ρουμανία και σε όλο τον κόσμο».
Abbas Nazarian Madavani: “Ethical Behavior in Championship Sports”. «Ηθική Συμπεριφορά στον Αγωνιστικό Αθλητισμό».

Presentations (10’)
Deniz Akbiyik: “The Basketball Arbitration Tribunal (BAT) and the differences between BAT and DRC (FIFA)”. «Το Διαιτητικό Δικαστήριο Μπάσκετ (BAT) και οι διαφορές μεταξύ του ΒΑΤ και του ΣΕΔ (FIFA)».
Konstantinos Konstantinidis: “Arbitration and mediation in sport disputes, the critical role of the third party”. «Διαιτησία και διαμεσολάβηση σε αθλητικές διαφορές, ο κρίσιμος ρόλος του τρίτου μέρους».

Discussion

17:30-17:45 Coffee break

5th Session

SPORTS LAW & BIG SPORTS EVENTS

18:45-19:10

On Chair: Kee-Young YEUN, Alexandru-Virgil VOICU

Lecturers (15′)
Majed Garoub:“Legal issues and big sports events”. «Νομικά ζητήματα και μεγάλα αθλητικά γεγονότα».
Kee Young Yeun
: “Legal Issues of Match-Fixing in Korean Football Games”. «Νομικά ζητήματα χειραγώγησης αγώνων στους ποδοσφαιρικούς αγώνες στην Κορέα».
Marios Papaloukas: “E-Sports Explosion: The Birth of Esports Law or merely a New Trend Driving Change in Traditional Sports Law?”. «E-Sports Explosion: Η γέννηση του νόμου Esports ή απλώς μια νέα τάση που οδηγεί στην αλλαγή του παραδοσιακού αθλητικού νόμου;».
Anna Di Giandomenico: “The Convention on the Manipulation of Sports Competitions 4 year after its approval”. «Η Σύμβαση για τη Χειραγώγηση των Αθλητικών Αγώνων 4 χρόνια μετά την έγκρισή της».
Kai-Li Wang: “Legal Issues on Buying Sports-Lottery Tickets on Third-party Platforms: The Case of Taiwanese Laws”. «Νομικά θέματα για την αγορά αθλητικών-λαχειοφόρων εισιτηρίων σε πλατφόρμες τρίτων: Η περίπτωση των νόμων της Ταϊβάν».

Presentations (10′)
Xu Xiang: “Terrorism in Major Sports Events: Difficult in Protection and Solutions of Countermeasures-Reference of the Experience of Typical Events in Taiwan, the United States and Russia”. «Η τρομοκρατία στις μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις: Δύσκολο στην προστασία και τις λύσεις των αντιμέτρων – Αναφορά της εμπειρίας των τυπικών εκδηλώσεων στην Ταϊβάν, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία».
Aikaterini Asimakopoulou: “Institutional Safety of Sports Events and Associated Organizations Case Study: Olympic Indoor Basketball Arena”. «Θεσμικό πλαίσιο ασφάλειας αθλητικών εκδηλώσεων και εμπλεκόμενοι φορείς, Μελέτη περίπτωσης: Κλειστό Ολυμπιακό Γήπεδο Μπάσκετ».

Discussion

19:10-19:30
 Conclusions and Closing
Dimitrios Panagiotopoulos, Olga Shevshenko