Sessions

25th international sports law congress

 
Program

Download program pdf

 

Methodology

Opening Speech

 • Dimitrios PANAGIOTOPOULOS, Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Attorney-at-Law, Greece.
  - LEX SPORTIVA - OLYMPICA:

  A Sports Legal Order, beyond national and international sports law
  Μια αθλητική έννομη τάξη, πέρα από το εθνικό και διεθνές Αθλητικό Δίκαιο


Sessions

 

1st Session

THE PROFESSIONAL SPORTS TODAY –  LEX SPORTIVA

 • Robert DINGLI, Dr in Sports Law, Lawyer, Malta
  -
  A Legal Analysis of the Sporting Autonomy Principle

  - Νομική Ανάλυση της Αρχής Αυτονομίας Αθλητισμού
 • Alkis PAPANTONIOY, Lawyer, Sports Law Candidate Dr., School of Physical Education and Sport Science, National and Kapodistrian University of Athens, Greece
  - Club’s bankruptcy in football – “Sporting Successor”, regulations and jurisprudence in international level
  - Πτώχευση Σωματείου στο ποδόσφαιρο - "Αθλητικός διάδοχος", κανονισμοί και νομολογία σε διεθνές επίπεδο
 • Marina KAMENECKA-USOVA, Assistant Professor University of Applied Sciences EKA, Latvia
  - European sports law, European policy on Sport
  - Ευρωπαϊκό αθλητικό δίκαιο, ευρωπαϊκή πολιτική στον αθλητισμό
 • Karina ZALCMANE, Asst. Professor, Director of Bachelor program "Law" at EKA University of Applied Sciences (Riga), Latvia.
  - Sports Criminology, crime prevention, research
  - Αθλητική εγκληματολογία, αποτροπή του εγκλήματος, έρευνα
 • András NEMES, Professor, Semmelweis University Budapest, Hungary 
  - Disciplinary offence and objective liability
  - Πειθαρχικό παράπτωμα και αντικειμενική ευθύνη
 • Klaus VIEWEG, Professor, University of Erlangen, Germany
  - Legal Questions of Technical Development in Sports with Special Regard to Digitalization.
  -Νομικά ερωτήματα τεχνικής ανάπτυξης στον αθλητισμό με ιδιαίτερη σημασία στην ψηφιοποίηση

2nd Session

SPORT'S LAW  BUSINESS PROFESSIONALS: ISSUES, LAWS, DECISIONS AND SOLUTIONS

 • Konstantin REMELIS, Professor at the Law Faculty, Democritus University of Thrace, Greece
 •  Taufik ZAHROUNI, Legal Advisor, Football Companies Specialist Sports Promotion Department Dubai, Board Member of International Association of Sports Law (IASL), Tunisia
  -
  The impact of the FIFA Club Licensing System in the Middle East and North Africa Football Organization

  - Ο αντίκτυπος του Συστήματος Αδειοδότησης Συλλόγων της FIFA στη Μέση Ανατολή και την Οργάνωση Ποδοσφαίρου Βόρειας Αφρικής
 • Emmanouel ARVANITIS, Lawyer, Sports Law Candidate Dr., School of Physical Education and Sport Science, National and Kapodistrian University of Athens, Greece.
  -On the judgment substance on disciplinary Cases, matters before CAS

  -Η επί της ουσίας κρίση επί πειθαρχικών υποθέσεων ενώπιον του CAS
 • Dimitrios PANAGIOTOPOULOS, Zografenia KALLIMANI, Sports Law Postgraduate Student, National and Kapodistrian University of Athens, Greece
  - The Hellenic Sports Federation under the protection and supreme supervision of the state according to the Constitution
  - Η Ελληνική Αθλητική Ομοσπονδία στο πλαίσιο της προστασίας και της ανωτάτης εποπτείας του κράτους κατά το Σύνταγμα
 • Ameneh RAJABHASSANI, M. A. in Physical Education and Sport Sciences, Shahid Rajaee University, Iran 
  Vahid SAMADI FARD, M. A. in public law, office manager of Administrative Justice court, Iran
  - Analysis of Individual and Organizational factors affecting on Sports lawsuits.

  - Ανάλυση ατομικών και οργανωτικών παραγόντων που επηρεάζουν τις αθλητικές αγωγές

3rd Session

THREATS TO PROFESSIONAL SPORT: CORRUPTION, MATCH-FIXING AND OTHER PHENOMENA

 • Anna Di GIANDOMENICO, Professor of Sports Law, Università Teramo, Italy
  -
  Lights and Shadows of the European Convention on an Integrated Safety, Security and Service Approach at Football Matches and Other Sports Events
  - Φώτα και Σκιές της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης για μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Ασφάλειας, ασφαλών συνθηκών και υπηρεσιών σε αγώνες ποδοσφαίρου και άλλα αθλητικά γεγονότα
 • Maria Francesca SERRA, Contract Professor and Attorney at Law UNICUSANO. Italy
  -
  Lex Sportiva: present and future perspectives
  - Lex Sportiva: σημερινές και μελλοντικές προοπτικές
 •  Huiying XIANG, Assoc. Professor at the Shanghai University of Political Science and Law, Vice-Director of Sports Law Institute of Shanghai University of Political Science and Law, China
  - The Current Situation, Dilemma and solution of Sports Broadcasting Right in China.
  - Η τρέχουσα κατάσταση, το δίλημμα και η λύση της αθλητικής ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης στην Κίνα
 • Sofia SPANIDOU, Lawyer, Greece
  - Financial Doping and Financial Fair play: How clubs could justify spending?
  - Χρηματοοικονομικό ντόπινγκ και χρηματοοικονομικό δίκαιο παιχνίδι: Πώς θα μπορούσαν τα σωματεία να δικαιολογήσουν τις δαπάνες;
 • Konstantinos KONSTANTINIDIS, Sports Law Candidate Dr., School of Physical Education and Sport Science, National and Kapodistrian University of Athens, Greece.
  - Corruption in International Sport: the profile and motives of the individuals involved
  - Διαφθορά στον Διεθνή Αθλητισμό: το προφίλ και τα κίνητρα των εμπλεκόμενων
 • Vivian FATOUROU, Senior Legal Counsel – Mediator (CEDR), Greece
  - The use of mediation in sports - business disputes
  - Η χρήση της διαμεσολάβησης σε αθλητικές - επιχειρηματικές διαφορές
 • Goce NAUMOVSKI, Professor SS. Cyril & Methodius University North Macedonia
  - The Relations between the Serial Processor Efficiency & Assessment of Sports Trademarks Distinctiveness
  - Οι σχέσεις μεταξύ της Αποδοτικότητας του Σειριακού Επεξεργαστή & Αξιολόγησης της Διακριτικότητας των Αθλητικών Εμπορικών Σημάτων

4th Session

SPORTS LAW- SPORTS MANAGEMENT AND COMMERCIAL SPORTS' LAW

 • Alexandru Virgil VOICU, Professor at the Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania, attorney-at-law and mediator, Romania
  Vasiliki Ch. KAPOGIANNI, Ph. D in Political Science, International & Human Rights Law, Paris II, Pantheon - Assas, Paris

  Rareș STĂNESCU, PhD, Associate Professor National University of Physical Education and Sports of Bucharest, Romania
  Bogdan-Iosif VOICU, Jurist, Master's degree in law, master's degree in management of sports organizations, PhD. a student in Civil Law at the “Constantin Stere” University of Kishinev, Republic of Moldova
  -The importance of knowledge and operationalization of the imperatives of effectiveness-efficiency-legality in sports management (the case of Romania and other countries)
  - Η σημασία της γνώσης και της αξιοποίησης των επιταγών της αποτελεσματικότητας-αποδοτικότητας -νομιμότητας στη διαχείριση του αθλητισμού (η περίπτωση της Ρουμανίας και άλλων χωρών)
 • Behnam NAGHIPOUR GIVI, PhD student in sport management at Allameh Tabatabai University, Iran
  -
  Legal Factors Analysis of Advertising of Iranian Sports Celebrities.

  - Ανάλυση νομικών παραγόντων της διαφήμισης των ιρανικών αθλητικών διασημοτήτων
 • Majed M. GAROUB, Lawyer, Director of Saudi Law Training Center (S.L.T.C.), Kingdom of Saudi Arabia
  - How to Raise a Specialized Lawyer in Sports & Football
  - Πώς να δημιουργήσετε έναν εξειδικευμένο νομικό στον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο
 • Kee Young YEUN, Professor at the Dongguk University of Seoul, South Korea.
  - Policies and Legislation of e-Sports in Korea.

  - Πολιτικές και νομοθεσία για τον ηλεκτρονικό αθλητισμό στην Κορέα
 • Krinanthi GDONTELI (Dr), Assist. Professor, University of Peloponnese, Greece
  - eSports in the Olympic Games: a global trend and prospects

  - eSports στους Ολυμπιακούς Αγώνες: παγκόσμια τάση και προοπτικές
 • Djamal ABBAS, Professor Expert, Innovation & Corporate Excellence Specialist - Strategy Department. Dubai Sports Council, UAE
  - Tourism & Sport Event, the World Market. Dubai case study

  - Τουρισμός & Αθλητισμός, η Παγκόσμια Αγορά. Μελέτη περίπτωσης του Ντουμπάι

5th Session

SPORTS CONTRACTS –CIVIL RESPONSIBILITY
 • Kai-Li WANG, Associate Professor, National Taiwan Sport University, Chairman, Department of Recreation and Leisure Industry Management, Secretary-General, Taiwan Society for Sport and Entertainment Law, Taiwan
  -“ A study of the legal definition of “Athlete” in Taiwan “
  -“Mελέτη του νομικού ορισμού του" Αθλητή "στην Ταϊβάν"
 • Abbas NAZARIAN MADAVANI, Assistant Prof. Shahid Rajaee University, Ministry of Sport & Youth, Iran
  - Intellectual Property, Rights, Sport
  - Πνευματική ιδιοκτησία, δικαιώματα, αθλητισμός
 • Lin XIAOAI, Professor of Law, School of Intellectual Property of Nanjing University of Science and Technology, China
  -
  Study on Intellectual Property Operation Risk of Sports Events
  -
  Μελέτη για το επιχειρησιακό ρίσκο της πνευματικής ιδιοκτησίας των αθλητικών εκδηλώσεων
 • Ioannis K. ANAGNOSTOPOULOS, Lawyer - Dr.Sports Law National and Kapodistrian University of Athens, Special Instructor at the University of Peloponnese, Greece
  - Athletes Loan

  - Δανεισμός – Υποσχετική Αθλητών
 • Gabriel GABRIELIDIS, Law graduate, National and Kapodistrian University of Athens, LL. M student, University of Maastricht, Forensics Criminology and Law University of Maastricht the Netherlands, Greece
  Krinanthi GDONTELI (Dr), Assist. Professor, University of Peloponnese, Greece
  - Issues of personal civil liability of the Board of Directors of sports-related entities in Greece

  - Θέματα προσωπικής αστικής ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου των αθλητικών οντοτήτων στην Ελλάδα
 • Penny KONITSIOTI, MSc, Lawyer, Attorney-at-Law, Greece
  -
  Mediation in Sports Industry: Regulations for Intermediaries
  - Διαμεσολάβηση στην Αθλητική Βιομηχανία: Κανονισμοί για τους Διαμεσολαβητές

6th Session

INTERNATIONAL SPORTS LAW CODE: THE NWCWSSITY SPORTS’ LAW CODE

 • Olga SHEVCHENKO, Lawyer, Professor at the Kutafin Moscow State Law University, Russia
  -Legal Preconditions of Creation of the System for the Prevention of Gene Doping in Sport and Counteraction to Forming an Artificial Athlete
  - Νομικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία του Συστήματος για την Πρόληψη του Γονιδιακού Ντόπινγκ στον Αθλητισμό και Αντιμετώπιση της Δημιουργίας Τεχνητού Αθλητή
 • Mobolaji EZEKIEL Dr. (Mrs.) Associate Professor, University of Benin, Benin City, Edo State, Nigeria
  - Sports Law: Racism against black Players in Sports
  - Αθλητικό Δίκαιο: Ο Ρατσισμός στους έγχρωμους Παίκτες στον Αθλητισμό
 • Anatoly PESKOV, (Ph.D.), Lawyer-Attorney-at-Law, Deputy Chairman of the International Union of Lawyers Chairman of the Commission on International Cooperation, Member of the Board of Directors of the International Association of Sports Law, Russia

  - Collisions International and National Sports Law (Political, Judicial and Criminological Aspects)
  - Διεθνείς Συγκρούσεις και Εθνικό Αθλητικό Δίκαιο (πολιτικές, δικαστικές και εγκληματολογικές πτυχές)

 • Sławomir FUNDOWICZ, Professor of Administrative law, University of Warsaw, Poland
  - Human Rights and Freedom to Pursue the Profession of a Sports Instructor
  - Ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερία άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή αθλήματος

 • Tsubasa SHINOHARA, Lawyer, MLaw, Meiji University, Candidate of MLaw Université de Lausanne, Japan
  Child rights and sports law: how can we protect a young athlete’s human rights under the UN Convention on the rights of the child?
  Δικαιώματα παιδιού και αθλητικό δίκαιο: πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα των νέων αθλητών σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού;

 • Sergey YURLOV (Dr), Lawyer, Russian Federation, Russia
  - Mutu and Pechstein v. Switzerland: A review of the decision of the European Court of Human Rights- Mutu και Pechstein κατά Ελβετίας: Ανασκόπηση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Closing and Conclusions