Presentations

Saturday, 14 December 2019


titania
(30 Panepistimiou str.)

 1st Session

Ι. The professional sports today – Lex Sportiva

SpLAcademy
Hour, 9:00- 10:45

On Chair: Professor Dimitrios PANAGIOTOPOULOS,
               Assoc. Professor Mobolaji EZEKIEL

Lecturers (15’)

 • Robert DINGLI, Dr in Sports Law, Lawyer, Malta
  -
  A Legal Analysis of the Sporting Autonomy Principle
  - Νομική Ανάλυση της Αρχής Αυτονομίας Αθλητισμού
 • Alkis PAPANTONIOY, Lawyer, Sports Law Candidate Dr., School of Physical Education and Sport Science, National and Kapodistrian University of Athens, Greece
  - Club’s bankruptcy in football – “Sporting Successor”, regulations and jurisprudence in international level
  - Πτώχευση Σωματείου στο ποδόσφαιρο - "Αθλητικός διάδοχος", κανονισμοί και νομολογία σε διεθνές επίπεδο
 • Marina KAMENECKA-USOVA, Assistant Professor University of Applied Sciences EKA, Latvia
  - European sports law, European policy on Sport
  - Ευρωπαϊκό αθλητικό δίκαιο, ευρωπαϊκή πολιτική στον αθλητισμό
 • Karina ZALCMANE, Asst. Professor, Director of Bachelor program "Law" at EKA University of Applied Sciences (Riga), Latvia.
  - Sports Criminology, crime prevention, research
  - Αθλητική εγκληματολογία, αποτροπή του εγκλήματος, έρευνα
 • András NEMES, Professor, Semmelweis University Budapest, Hungary 
  - Disciplinary offense and objective liability
  - Πειθαρχικό παράπτωμα και αντικειμενική ευθύνη
 • Klaus VIEWEG, Professor, University of Erlangen, Germany
  - Legal Questions of Technical Development in Sports with Special Regard to Digitalization.
  -Νομικά ερωτήματα τεχνικής ανάπτυξης στον αθλητισμό με ιδιαίτερη σημασία στην ψηφιοποίηση

Discussion

Coffee break: 10:45-11:00

 2nd Session

 II: Sport’s Law business professionals: Issues, laws, decisions, and solutions

SpLAcademy

 Hour, 11:00 – 12:40

 On Chair: Professor Olga SHEVCHENKO
                Asst.
Professor AnnaDi GIANDOMENICO

 Lecturers (15’)

 • Konstantin REMELIS, Professor at the Law Faculty, Democritus University of Thrace, Greece
 •  Taufik ZAHROUNI, Legal Advisor, Football Companies Specialist Sports Promotion Department Dubai, Board Member of International Association of Sports Law (IASL), Tunisia
  -
  The impact of the FIFA Club Licensing System in the Middle East and North Africa Football Organization
  - Ο αντίκτυπος του Συστήματος Αδειοδότησης Συλλόγων της FIFA στη Μέση Ανατολή και την Οργάνωση Ποδοσφαίρου Βόρειας Αφρικής
 • Emmanouel ARVANITIS, Lawyer, Sports Law Candidate Dr., School of Physical Education and Sport Science, National and Kapodistrian University of Athens, Greece.
  -On the judgment substance on disciplinary Cases, matters before CAS
  -Η επί της ουσίας κρίση επί πειθαρχικών υποθέσεων ενώπιον του CAS
 • Dimitrios PANAGIOTOPOULOS, Zografenia KALLIMANI, Sports Law Postgraduate Student, National and Kapodistrian University of Athens, Greece
  - The Hellenic Sports Federation under the protection and supreme supervision of the state according to the Constitution
  - Η Ελληνική Αθλητική Ομοσπονδία στο πλαίσιο της προστασίας και της ανωτάτης εποπτείας του κράτους κατά το Σύνταγμα
 • Ameneh RAJABHASSANI, M. A. in Physical Education and Sport Sciences, Shahid Rajaee University, Iran 
  Vahid SAMADI FARD, M. A. in public law, office manager of Administrative Justice court, Iran
  - Analysis of Individual and Organizational factors affecting on Sports lawsuits.
  - Ανάλυση ατομικών και οργανωτικών παραγόντων που επηρεάζουν τις αθλητικές αγωγές

Discussion

 Coffee break: 12:40 -12-50

 3rd Session

III: Threats to professional sport: Corruption, match-fixing, and Other Phenomena

 SpLAcademy

Hour, 12:50 - 14:30

 On Chair: Professor Kee -Young YEUN
               
Asst. Professor Krinanthi GDONTELI

 Lecturers (15’)

 • Anna Di GIANDOMENICO, Professor of Sports Law, Università Teramo, Italy
  -
  Lights and Shadows of the European Convention on an Integrated Safety, Security and Service Approach at Football Matches and Other Sports Events
  - Φώτα και Σκιές της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης για μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Ασφάλειας, ασφαλών συνθηκών και υπηρεσιών σε αγώνες ποδοσφαίρου και άλλα αθλητικά γεγονότα
 • Maria Francesca SERRA, Contract Professor and Attorney at Law UNICUSANO. Italy
  -
  Lex Sportiva: present and future perspectives
  - Lex Sportiva: σημερινές και μελλοντικές προοπτικές
 • Sofia SPANIDOU, Lawyer, Greece
  - Financial Doping and Financial Fair play: How clubs could justify spending?
  - Χρηματοοικονομικό ντόπινγκ και χρηματοοικονομικό δίκαιο παιχνίδι: Πώς θα μπορούσαν τα σωματεία να δικαιολογήσουν τις δαπάνες;
 • Konstantinos KONSTANTINIDIS, Sports Law Candidate Dr., School of Physical Education and Sport Science, National and Kapodistrian University of Athens, Greece.
  - Corruption in International Sport: the profile and motives of the individuals involved
  - Διαφθορά στον Διεθνή Αθλητισμό: το προφίλ και τα κίνητρα των εμπλεκόμενων
 • Vivian FATOUROU, Senior Legal Counsel – Mediator (CEDR), Greece
  - The use of mediation in sports - business disputes
  - Η χρήση της διαμεσολάβησης σε αθλητικές - επιχειρηματικές διαφορές
 • Goce NAUMOVSKI, Professor SS. Cyril & Methodius University North Macedonia
  - The Relations between the Serial Processor Efficiency & Assessment of Sport Trademarks Distinctiveness
  - Οι σχέσεις μεταξύ της Αποδοτικότητας του Σειριακού Επεξεργαστή & Αξιολόγησης της Διακριτικότητας των Αθλητικών Εμπορικών Σημάτων

Discussion

 Lunch (free), 14:30 -15:20

4th   Session

IV:  Sports Law, Sports Management- Sports Management and Commercial Sports’ Law

SpLAcademy

Hour, 15:20 -17:00

On Chair: Professor Klaus VIEWEG
                 Associate Professor Kai-Li WANG

 Lecturers (15')

 • Alexandru Virgil VOICU, Professor at the Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania, attorney-at-law and mediator, Romania
  Vasiliki Ch. KAPOGIANNI, Ph. D in Political Science, International & Human Rights Law, Paris II, Pantheon - Assas, Paris
  Rareș STĂNESCU, Ph.D., Associate Professor National University of Physical Education and Sports of Bucharest, Romania
  Bogdan-Iosif VOICU, Jurist, Master's degree in law, master's degree in management of sports organizations, PhD. a student in Civil Law at the “Constantin Stere” University of Kishinev, Republic of Moldova
  -The importance of knowledge and operationalization of the imperatives of effectiveness-efficiency-legality in sports management (the case of Romania and other countries)
  - Η σημασία της γνώσης και της αξιοποίησης των επιταγών της αποτελεσματικότητας-αποδοτικότητας -νομιμότητας στη διαχείριση του αθλητισμού (η περίπτωση της Ρουμανίας και άλλων χωρών)
 • Behnam NAGHIPOUR GIVI, Ph.D. student in sport management at Allameh Tabatabai University, Iran
  -
  Legal Factors Analysis of Advertising of Iranian Sports Celebrities.
  - Ανάλυση νομικών παραγόντων της διαφήμισης των ιρανικών αθλητικών διασημοτήτων
 • Majed M. GAROUB, Lawyer, Director of Saudi Law Training Center (S.L.T.C.), Kingdom of Saudi Arabia
  - How to Raise a Specialized Lawyer in Sports & Football
  - Πώς να δημιουργήσετε έναν εξειδικευμένο νομικό στον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο
 • Kee Young YEUN, Professor at the Dongguk University of Seoul, South Korea.
  - Policies and Legislation of e-Sports in Korea.
  - Πολιτικές και νομοθεσία για τον ηλεκτρονικό αθλητισμό στην Κορέα
 • Krinanthi GDONTELI (Dr), Assist. Professor, University of Peloponnese, Greece
  - eSports in the Olympic Games: a global trend and prospects
  - eSports στους Ολυμπιακούς Αγώνες: παγκόσμια τάση και προοπτικές
 • Djamal ABBAS, Professor Expert, Innovation & Corporate Excellence Specialist - Strategy Department. Dubai Sports Council, UAE
  -
  Tourism & Sport Event, the World Market. Dubai case study
  - Τουρισμός & Αθλητισμός, η Παγκόσμια Αγορά. Μελέτη περίπτωσης του Ντουμπάι

Discussion

  5th   Session

 V. Sports Contracts –Civil Responsibility

SpLAcademy
Hour, 17:00- 18:20

On Chair: Professor András NEMES
               
Asst. Professor Karina ZALCMANE

 Lecturers (15')

 • Maria MAKRYDAKI, President of ESIMET, Greece
  -
  Trademarks and sport.
  - Εμπορικά σήματα και αθλητισμός 
 • Abbas NAZARIAN MADAVANI, Assistant Prof. Shahid Rajaee University, Ministry of Sport & Youth, Iran
  - Intellectual Property, Rights, Sport
  - Πνευματική ιδιοκτησία, δικαιώματα, αθλητισμός
 • Lin XIAOAI, Professor of Law, School of Intellectual Property of Nanjing University of Science and Technology, China
  -
  Study on Intellectual Property Operation Risk of Sports Events
  -
  Μελέτη για το επιχειρησιακό ρίσκο της πνευματικής ιδιοκτησίας των αθλητικών εκδηλώσεων
 • Ioannis K. ANAGNOSTOPOULOS ( Dr.) Lawyer, Sports Law National and Kapodistrian University of Athens, Special Instructor at the University of Peloponnese, Greece
  - Athletes Loan
  - Δανεισμός – Υποσχετική Αθλητών
 • Gabriel GABRIELIDIS, Law graduate, National and Kapodistrian University of Athens, LL. M student, University of Maastricht, Forensics Criminology and Law University of Maastricht the Netherlands, Greece Krinanthi GDONTELI (Dr), Assist. Professor, University of Peloponnese, Greece
  -
  Issues of personal civil liability of the Board of Directors of sports-related entities in Greece
  - Θέματα προσωπικής αστικής ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου των αθλητικών οντοτήτων στην Ελλάδα
 • Penny KONITSIOTI, MSc, Lawyer, Attorney-at-Law, Greece
  -
  Mediation in Sports Industry: Regulations for Intermediaries
  - Διαμεσολάβηση στην Αθλητική Βιομηχανία: Κανονισμοί για τους Διαμεσολαβητές

Discussion

       Coffee break, 18:20 -18:30  

6th Session

.VI.  International Sports Law: The Necessity Sports’ Law Code

SpLAcademy
 Hour, 18:30 -19:50

 On Chair: Professor Lin XIAOAI
                
Professor Djamal ABBAS

Lecturers (15’)

 • Olga SHEVCHENKO, Lawyer, Professor at the Kutafin Moscow State Law University, Russia
  -Legal Preconditions of Creation of the System for the Prevention of Gene Doping in Sport and Counteraction to Forming an Artificial Athlete
  - Νομικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία του Συστήματος για την Πρόληψη του Γονιδιακού Ντόπινγκ στον Αθλητισμό και Αντιμετώπιση της Δημιουργίας Τεχνητού Αθλητή
 • Mobolaji EZEKIEL Dr. (Mrs.) Associate Professor, University of Benin, Benin City, Edo State, Nigeria
  - Sports Law: Racism against black Players in Sports
  - Αθλητικό Δίκαιο: Ο Ρατσισμός στους έγχρωμους Παίκτες στον Αθλητισμό
 • Anatoly PESKOV, (Ph.D.), Advocate, Director of Security Department, Russian International Olympic University, Russia
  -
  Collisions International and National Sports Law (Political, Judicial and Criminological Aspects)
  - Διεθνείς Συγκρούσεις και Εθνικό Αθλητικό Δίκαιο (πολιτικές, δικαστικές και εγκληματολογικές πτυχές)
 • Sławomir FUNDOWICZ, Professor of Administrative law, University of Warsaw, Poland
  - Human Rights and Freedom to Pursue the Profession of a Sports Instructor
  - Ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερία άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή αθλήματος
 • Tsubasa SHINOHARA, Lawyer, LLM, Meiji University, Université de Lausanne Master en Droit, Japan
  Child rights and sports law: how can we protect a young athlete’s human rights under the UN Convention on the rights of the child?
  Δικαιώματα παιδιού και αθλητικό δίκαιο: πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα των νέων αθλητών σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού;
 • Sergey YURLOV (Dr), Lawyer, Russian Federation, Russia
  -
  Mutu and Pechstein v. Switzerland: A review of the decision of the European Court of Human Rights
  - Mutu και Pechstein κατά Ελβετίας: Ανασκόπηση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Discussion

SpLAcademy
          Hour,19:
50       Conclusions Professor Kee Young YEUN

                                 Closing Professor Dimitrios PANAGIOTOPOULOS, President of IASL