Lecturers

 • Djamal ABBAS, Professor Expert, Innovation & Corporate Excellence Specialist - Strategy Department. Dubai Sports Council, UAE
  - Tourism & Sport Event, the World Market. Dubai case study
  - Τουρισμός & Αθλητισμός, η Παγκόσμια Αγορά. Μελέτη περίπτωσης του Ντουμπάι

 • Ioannis K. ANAGNOSTOPOULOS, Lawyer - Dr of  Sports Law, National and Kapodistrian University of Athens, Special Instructor at the University of Peloponnese, Greece
  - Athletes Loans
  - Δανεισμός – Υποσχετική Αθλητών

 • Emmanouel ARVANITIS, Lawyer, Sports Law Candidate Dr., School of Physical Education and Sport Science, National and Kapodistrian University of Athens, Greece.
  - On the judgment substance on disciplinary Cases, matters before CAS
  - Η επί της ουσίας κρίση επί πειθαρχικών υποθέσεων ενώπιον του CAS

 • Mobolaji EZEKIEL Dr. (Mrs.) Associate Professor, University of Benin, Benin City, Edo State, Nigeria.
  - Sports Law: Racism against Black Players in Sports
  - Αθλητικό Δίκαιο: Ο Ρατσισμός στους εγχρωμους Παίκτες στον Αθλητισμό
 • Vivian FATOUROU, Senior Legal Counsel – Mediator (CEDR) Greece.
  - The use of mediation in sports - business disputes
  - Η χρήση της διαμεσολάβησης σε αθλητικές - επιχειρηματικές διαφορές
 • Sławomir FUNDOWICZ, Professor of Administrative law, University of Warsaw, Poland
  - Human Rights and Freedom to Pursue the Profession of a Sports Instructor
  - Ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερία άσκησης επάγγελματος εκπαιδευτή αθλήματος.
 • Gabriel GABRIELIDIS, Law graduate, National and Kapodistrian University of Athens, LL. M student, University of Maastricht, Forensics Criminology and Law University of Maastricht the Netherlands, Greece
  - Issues of personal civil liability of the Board of Directors of sports-related entities in Greece
  - Θέματα προσωπικής αστικής ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου των αθλητικών οντοτήτων στην Ελλάδα

 • Krinanthi GDONTELI (Dr), Assist. Professor, University of Peloponnese, Greece
  - eSports in the Olympic Games: a global trend and prospects
  eSports στους Ολυμπιακούς Αγώνες: παγκόσμια τάση και προοπτικές
 • Majed M. GAROUB, Lawyer, Director of Saudi Law Training Center (S.L.T.C.), Kingdom of Saudi Arabia.
  - How to Raise a Specialized Lawyer in Sports & Football
  - Πώς να δημιουργήσετε έναν εξειδικευμένο νομικό στον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο.
 • Anna Di GIANDOMENICO, Professor of Sports Law, Università Teramo, Italy.
  -
  Lights and Shadows of the European Convention on an Integrated Safety, Security and Service Approach at Football Matches and Other Sports Events.
  - Φώτα και Σκιές της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης για μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Ασφάλειας. Ασφαλών Συνθηκών και Υπηρεσιών σε αγώνες ποδοσφαίρου και άλλα αθλητικά γεγονότα.
 • Behnam NAGHIPOUR GIVI, Ph.D. student in sport management at Allameh Tabatabai University, Iran.
  -
  Legal Factors Analysis of Advertising of Iranian Sports Celebrities.
  - Ανάλυση νομικών παραγόντων της διαφήμισης των ιρανικών αθλητικών διασημοτήτων
 • Robert DINGLI, Dr in Sports Law, Lawyer, Malta
  -
  A Legal Analysis of the Sporting Autonomy Principle
  - Νομική Ανάλυση της Αρχής Αυτονομίας Αθλητισμού
 • Marina KAMENECKA-USOVA, Assistant Professor University of Applied Sciences EKA, Latvia
  - European sports law, European policy on Sport.
  - Ευρωπαϊκό αθλητικό δίκαιο, ευρωπαϊκή πολιτική στον αθλητισμό.
 • Penny KONITSIOTI, MSc, Lawyer, Attorney-at-Law, Greece.
  -
  Mediation in Sports Industry: Regulations for Intermediaries
  -Διαμεσολάβηση στην Αθλητική Βιομηχανία: Κανονισμοί για τους Διαμεσολαβητές

 • Konstantinos KONSTANTINIDIS, Sports Law Candidate Dr., School of Physical Education and Sport Science, National and Kapodistrian University of Athens, Greece
  - Corruption in International Sport: the profile and motives of the individuals involved 
  - Διαφθορά στον Διεθνή Αθλητισμό: το προφίλ και τα κίνητρα των εμπλεκόμενων
 • Goce NAUMOVSKI, Professor SS.Cyril & Methodius University North Macedonia.
  - The Relations between the Serial Processor Efficiency & Assessment of Sport Trademarks Distinctiveness
  -Οι σχέσεις μεταξύ της Αποδοτικότητας του Σειριακού Επεξεργαστή & Αξιολόγησης της Διακριτικότητας των
  Αθλητικών Εμπορικών Σημάτων

 • Abbas NAZARIAN MADAVANI, Assistant Prof. Shahid Rajaee University, Ministry of Sport & Youth, Iran.
  - Intellectual Property, Rights, Sport
  - Πνευματική ιδιοκτησία, δικαιώματα, αθλητισμός
 • András NEMES, Professor, Semmelweis University Budapest, Hungary 
  - Disciplinary offense and objective liability
  - Πειθαρχικό παράπτωμα  και αντικειμενική ευθύνη
 • Dimitrios PANAGIOTOPOULOS, Professor, National and kapodistrian University of Athens, Attorney-at-Law, Greece.
  - LEX SPORTIVA - OLYMPICA: A Sports Legal Order, beyond national and international sports law
                                                 Μια αθλητική έννομη τάξη, πέρα από το εθνικό και διεθνές Αθλητικό Δίκαιο
 • Dimitrios PANAGIOTOPOULOS, Zografenia KALLIMANI, Sports Law Postgraduate Student, National and Kapodistrian University of Athens, Greece
  - The Hellenic Sports Federation under the protection and supreme supervision of the state according to the Constitution
  - Η Ελληνική Αθλητική Ομοσπονδία στο πλαίσιο της προστασίας και της ανωτάτης εποπτείας του κράτους κατά το Σύνταγμα
 • Alkis PAPANTONIOU Lawyer, Sports Law Candidate Dr., School of Physical Education and Sport Science, National and Kapodistrian University of Athens, Greece.
  - Club’s bankruptcy in football – “Sporting Successor”, regulations and jurisprudence in international level
  - Πτώχευση  Σωματείου στο ποδόσφαιρο - "Αθλητικός διάδοχος", κανονισμοί και νομολογία σε διεθνές επίπεδο
 • Anatoly PESKOV, (Ph.D.), Lawyer-Attorney-at-Law, Deputy Chairman of the International Union of Lawyers Chairman of the Commission on International Cooperation, Member of the Board of Directors of the International Association of Sports Law, Russia.
  -
  Collisions International and National Sports Law (Political, Judicial and Criminological Aspects)
  - Διεθνείς Συγκρούσεις και Εθνικό Αθλητικό Δίκαιο (πολιτικές, δικαστικές και εγκληματολογικές πτυχές)
 • Ameneh RAJABHASSANI, M. A. in Physical Education and Sport Sciences, Shahid Rajaee University, Iran 
  Vahid SAMADI FARD, M. A. in public law, office manager of Administrative Justice court, Iran
  - Analysis of Individual and Organizational factors affecting on Sports lawsuits.
  - Ανάλυση ατομικών και οργανωτικών παραγόντων που επηρεάζουν τις αθλητικές αγωγές
 • Konstantin REMELIS, Professor at the Law Faculty, Democritus University of Thrace, Greece.
 • Maria Francesca SERRA, Contract Professor and Attorney at Law UNICUSANO. Italy.
  - Lex Sportiva: present and future perspectives.
  - Lex Sportiva: σημερινές και μελλοντικές προοπτικές

 • Sofia SPANIDOU, Lawyer, Greece
  - Financial Doping and Financial Fair play: How clubs could justify spending?
  - Χρηματοοικονομικό ντόπινγκ και χρηματοοικονομικό δίκαιο παιχνίδι: Πώς θα μπορούσαν τα σωματεία να δικαιολογήσουν τις δαπάνες

 • Olga SHEVCHENKO, Lawyer, Professor at the Kutafin Moscow State Law University, Russia
  -Legal Preconditions of Creation of the System for the Prevention of Gene Doping in Sport and Counteraction to Forming an Artificial Athlete
  - Νομικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία του Συστήματος για την Πρόληψη του Γονιδιακού Ντόπινγκ στον Αθλητισμό και Αντιμετώπιση της  Δημιουργίας Τεχνητού Αθλητή

 • Tsubasa SHINOHARA, Lawyer, MLaw, Meiji University, Candidate of MLaw Université de Lausanne, Japan
  - Child rights and sports law: how can we protect a young athlete’s human rights under the UN Convention on the rights of the child?
  - Δικαιώματα  παιδιών και αθλητικό δίκαιο: πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα των νέων αθλητών σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού;

 • Taufik ZAHROUNI, Legal Advisor, Football Companies Specialist Sports Promotion Department Dubai, Board Member of International Association of Sports Law (IASL), Tunisia
  - The impact of the FIFA Club Licensing System in the Middle East and North Africa Football Organization
  - Η επιρροή του Συστήματος Αδειοδότησης Συλλόγων της FIFA στη Μέση Ανατολή και την Οργάνωση Ποδοσφαίρου Βόρειας Αφρικής

 • Kee Young YEUN, Professor at the Dongguk University of Seoul, South Korea
  - Policies and Legislation of e-Sports in Korea
  - Πολιτικές και νομοθεσία για τον ηλεκτρονικό αθλητισμό στην Κορέα

 • Sergey YURLOV (Dr), Lawyer, Russian Federation, Russia
  - Mutu and Pechstein v. Switzerland: A review of the decision of the European Court of Human Rights
  - Mutu και Pechstein κατά Ελβετίας: Ανασκόπηση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 • Alexandru Virgil VOICU, Professor at the Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania, attorney-at-law and mediator, Romania
  Vasiliki Ch. KAPOGIANNI, Ph. D in Political Science, International & Human Rights Law, Paris II, Pantheon - Assas, Paris
  Rareș STĂNESCU, PhD, Associate Professor National University of Physical Education and Sports of Bucharest, Romania
  Bogdan-Iosif VOICU, Jurist, Master's degree in law, master's degree in management of sports organizations, PhD. a student in Civil Law at the “Constantin Stere” University of Kishinev, Republic of Moldova
  -The importance of knowledge and operationalization of the imperatives of effectiveness-efficiency-legality in sports management (the case of Romania and other countries)
  -Η σημασία της γνώσης και της λειτουργικoποίησης των επιταγών της αποτελεσματικότητας-αποδοτικότητας -νομιμότητας στη διαχείριση του αθλητισμού (η περίπτωση της Ρουμανίας και άλλων χωρών)

 • Lin XIAOAI, Professor of Law, School of Intellectual Property of Nanjing University of Science and Technology, China
  - Study on Intellectual Property Operation Risk of Sports Events
  - Μελέτη για το επιχειρησιακό ρίσκο της πνευματικής ιδιοκτησίας των αθλητικών εκδηλώσεων

 • Kai-Li WANG, Associate Professor, National Taiwan Sport University, Chairman, Department of Recreation and Leisure Industry Management, Secretary-General, Taiwan Society for Sport and Entertainment Law
  -“ A study of the legal definition of “Athlete” in Taiwan “
  -“Mελέτη του νομικού ορισμού του" Αθλητή "στην Ταϊβάν"

 • Klaus VIEWEG, Professor, University of Erlangen, Germany
  - Legal Questions of Technical Development in Sports with Special Regard to Digitalization
  - Νομικά ερωτήματα τεχνικής ανάπτυξης στον αθλητισμό με ιδιαίτερη σημασία στην ψηφιοποίηση

 • Karina ZALCMANE, Asst. Professor, Director of Bachelor program "Law" at EKA University of Applied Sciences (Riga), Latvia
  - Sports Criminology, crime prevention, research
  - Αθλητική εγκληματολογία, αποτροπή του εγκλήματος, έρευνα.